3,9%-os Szabad felhasználású MIKROHITEL

TÁJÉKOZTATÓ

JOGOSULTAK KÖRE:

 • Cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy bejegyzésre jogosult vállalkozás vagy
 • vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, vagy arra jogosult vagy
 • egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személy.

Teljesen induló vállalkozás is benyújthat hiteligényt.

TOVÁBBI JOGOSULTSÁGI KÖVETELMÉNYEK:

 • a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a 9 főt;
 • a vállalkozás éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg;
 • a vállalkozás magyarországi székhelyű, a külföldi tulajdonosi részarány nem haladhatja meg a 25 %-ot. Olyan vállalkozás, mely nem elégíti ki jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25 %-át, vagy ezt meghaladó részét;
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
 • a vállalkozásnak más bank felé nem lehet hátralékos / lejárt hiteltartozása;
 • a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt.

Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon működik, vagy a HBMVFA úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, illetve, ha várhatóan rontja a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hírnevét.

A HITEL KONDÍCIÓI

 • A hitel célja, hogy a COVID-járvány által leginkább sújtott mikrovállalati szektor vállalkozói minden megkötés nélkül arra használhassák fel a hitelösszeget, amire leginkább rászorul vállalkozásuk.
 • A hitel összege:           1.000.000 Ft – 15.000.000 Ft
 • Saját erő mértéke:      0%
 • A hitel futamideje:      Maximum 180 hónap (15 év)
 • Türelmi idő:                3 – 36 hónap

(A tőketörlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 36 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.)

 • Kamat:                       fix 3,9% (a futamidő alatt nem változik).

A kamat havonta fizetendő.  Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6,0% és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6,0%. A futamidő alatt a tőkerészleteken és a kamaton felül semmilyen egyéb banki kezelési költség nem merül fel!

 • A hitel felhasználása: Elszámolási kötelezettség nélküli!
 • Folyósítás: a hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz kapcsoló valamennyi iratot. A folyósítás az ügyfél által megadott bankszámlára történik az Országos Mikrohitel Alapból.
 • A hitel biztosítékai:

A hitel vagyoni biztosíték ellenében kerül folyósításra.

A Mikro-Hitel biztosítékaként elfogadhatóak belterületi vagy külterületi ingatlanok tulajdoni lappal.

Lakáscélú ingatlant (lakatlan vagy lakott) tulajdoni lappal és befogadó nyilatkozattal lehet elfogadni.

A felajánlott biztosítékok lehetnek a hiteligénylő vagy más nagykorú személy tulajdonában is, a tulajdonos írásos hozzájárulásával.

Az Alapítvány a hitelnyújtás során elsősorban az üzleti tevékenység eredménytermelő képességét értékeli, önmagában a fedezetek megléte nem elégséges feltétele a hitelnyújtásnak!

 • Biztosítás: a vállalkozó a folyósítás előtt biztosítást köt a biztosítékként szolgáló ingatlanra. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
 • További hitelek igénybevétele

Ugyanazon vállalkozás esetleges újabb hitelkérelmének jóváhagyása nem esik számszerű korlátozások korlátozás alá. Korlátozás nélkül jóváhagyható a további kérelem, amennyiben a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek. Az első hitel folyósítását követően folyósított további hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a felvehető hitelösszeg maximumát.

A MIKROHITEL SZERZÕDÉS TÁMOGATÁS TARTALMA

A támogatás formája: kedvezményes kamatozású kölcsön.

A támogatás kategóriája: a Mikrohitel Program a kedvezményes kamatozás miatt támogatásnak minősül a vonatkozó EU rendeletek alapján. A támogatás kategóriája: „D”, azaz csekély összegű (de minimis) támogatás. A hitelt kizárólag az EU- Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. A programtervezetben szereplő támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, és csak abban az esetben egyeztethető össze az EU-Szerződés 107. cikk (1) bekezdésével, amennyiben az hozzájárul az adott térség fejlődéséhez, arányos a megoldani kívánt hátránnyal, valamint időben korlátozott és csökkenő mértékű. Csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások; (b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, (c) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás; (d) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, (e) az import áruk helyet hazai áru használatától függő támogatások esetében, (f) a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek megvásárlására.

A mezőgazdasági, illetve halászati ágazat vállalkozásai részére folyósított támogatásokat az EU-Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági ágazatban szóló 1408/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. Támogatás ezen ágazatoknál csak abban az esetben nyújtható, ha bármely hároméves időszakban bármely vállalkozás részére folyósított de minimis támogatás összege nem haladja meg a 15.000 eurót.

A támogatástartalom igazolása: a támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány adja ki.

A hitel igénylések elbírálása

A hiteligénylések elbírálását a HBMVFA Mikrohitel Bizottsága végzi.

A HBMVFA a Mikrohitel Programban hitelközvetítőként vesz részt és így a szerződéskötés és folyósítás során a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.) a HBMVFA vonatkozó döntéseit saját kockázatelemzési módszerei és eljárásrendje alapján felülbírálhatja. Az MVA mint a Mikrohitel Alap kezelője fenntartja a jogot, hogy a kölcsönszerződést követően a mikrohitel lehívási kérelmének beérkezésétől számított 60 munkanapon belül a szerződéstől elálljon és a mikrohitel folyósítását megtagadja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a mikrohitel kihelyezése kockázatot jelent a Mikrohitel Alap megőrzése szempontjából.

Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (HBMVFA)

4029 Debrecen, Csapó utca 26.

Telefon: 52/500-330; 30/570-74-01, 30/503-23-33;

www.tamogatotthitel.hu

e-mail: info@tamogatotthitel.hu